Ponúkame

Kvalitná výchovno-vzdelávacia činnosť podľa štátneho vzdelávacieho programu rozšírená o projekty podporujúce správny životný štýl a zážitkovú formu učenia:
 
 • nadštandardná predškolská príprava: 
           1. Tréning fonematikého uvedomenia podľa D. B. Elkonina
           2. Metodika rozvíjania a korekcie pozornosti     „Škola pozornosti“
           3. Rozvíjanie grafomotorických zručností a senzomotorických schopností „Kreslím kolo guľaté“
           4. Hejného metóda výučby matematiky 
 
 • Každodenná výučba v anglickom jazyku zahraničným lektorom a učiteľkami
 • celoročný detský vzdelávací projekt „Filipovi kamaráti“
 • fyzioterapeutické cvičenie „Zdravé nôžky“ podporuje správne držanie tela a je prevenciou plochých nohách 
 • Celoročný Preventívny logopedický stimulačný program "Jazýček šikovníček" zameraný na stimuláciu vývinu rečových a jazykových funkcií. Možnosť individuálnej logopedickej diagnostiky a logopedickej intervencie.
 • hravá a zážitková forma učenia
 • netradičné metódy výučby – workshopy
 • rôznorodé aktivity pre deti = výlety, divadielka, tvorivé dielne,...
 • záujmové krúžky – gymnastika, tanečná, angličtina, hudobná, výtvarná
 • skúsenosti a tradícia (od roku 2007)
 • príjemné a bezpečné rodinné prostredie
 • maximálne 12-14 detí v triede
 • 4 veľké triedy a učebňa s interaktívnou tabuľou, pričom deti sú rozdelené do tried podľa veku
 • celoročná prevádzka
 • otvorené od 7:15 do 17:15. V prípade záujmu v čase od 17:15 do 17:45 „Škôlkársky klub“
 • plnohodnotná a vyvážená strava schválená Regionálnym úradom verejného zdravotníctva, čerstvé ovocie a kvalitnú filtrovanú čistú vodu www.cistavoda.org
 • dôraz na individuálny prístup a prácu v malých skupinách
 • veľká záhrada a vlastné dopravné ihrisko
 • kvalifikovaný a milý pedagogický tím s praxou
 • Interaktívna výučba na interaktívnej tabuli
 • osvojenie si angličtiny prirodzeným a hravým spôsobom
 • poradenstvo o možnostiach tvorby vzdelávacích a tvorivých aktivít pre dieťa v domácom prostredí
 • pravidelné spoločné akcie pre celé rodiny
 • Pravidelné konzultácie s rodičmi
 • prístup ku deťom so špeciálno-pedagogickými potrebami 
 • individuálny prístup pre deti s rôznymi diétami
 • Zľavy zo školného viď Cenník
 • Možnosť čerpania “Príspevku na starostlivosť o dieťa“ 


Ako prebieha adaptácia v škôlke KRTKO?
Vstup do škôlky je vstupom do nového života. Pri adaptácii vychádzame z predpokladu, že každé dieťa je neopakovateľná a jedinečná osobnosť. Nemôže preto existovať univerzálny model riešenia adaptácie dieťaťa. Poskytujeme preto individuálny prístup, akceptujeme a rešpektujeme predpoklady konkrétneho dieťaťa. Citlivo zvažujeme a hľadáme možnosti ako dieťa upokojiť a zaujať. Počas adaptácie prejavujeme empatický postoj, ktorý pomáha dieťaťu získať stav psychickej rovnováhy a tak nadobudnúť pocit istoty a bezpečia. Je úplne prirodzené, že každý rodič chce pre svoje dieťa to najlepšie, podľa svojho presvedčenia. Spomeniete si na svoje detstvo? Deti sú závislé na svojich rodičoch. Rodina im poskytuje pocit bezpečia, starostlivosť, podmienky pre uspokojovanie ich potrieb a záujmov. Rodičia sú prvými učiteľmi svojich detí. To čo sa dieťa naučí doma, vo svojej rodine, je pre nás základom pre ďalšie vzdelávanie. Naším cieľom je vytvorenie bezpečného, príjemného prostredia pre všetky deti. Preto vytvárame pozitívnu socio - emočnú klímu, ktorá sa podobá klíme v dobrej rodine. Pri výchove detí vidíme v rodičoch svojich partnerov.


Ako vyzerá deň v škôlke KRTKO?
Každý deň je iný, plný zaujímavého programu, pričom neustále dbáme o bezpečnosť detí, pitný režim a hygienu. Celý deň si spievame, hráme sa, učíme sa nové veci a zabávame sa.

Časový rozvrh dňa v KRTKOVi:
07:15 – 8:30 - príchod detí do zbernej triedy, ranné hry
08:30 - 8:55 - rozdelenie detí do svojich tried, rozcvička
08:55 - 9:30 - hygiena, desiata, hygiena
09:30 - 9:45 - ranný kruh
09:45 - 10:00 - voľná hra / krúžky
10:00 - 10:30 - edukačné aktivity
10:30 - 11:20 - pobyt vonku
11:20 - 11:30 - hygiena
11:30 - 12:00 - obed 
12:00 - 12:30 - hygiena, prezliekanie detí
12:30 - 14:30 - odpočinok detí do 5 rokov
12:30 - 13:30 - predškoláci: predškolská príprava   
13:30 - 14:30 - predškoláci: oddych
14:30 - 15:00 - prezliekanie, hygiena
15:00 - 15:30 - olovrant
15:30 - 16:00 - krúžky
16:00 - 17:15 - voľná hra detí/pobyt vonku


Detailnejší popis priebehu dňa:
Ráno, pokým prídu všetky deti do škôlky, sa deti voľne hrajú v zberovej triede. Pani učiteľka sa hrá s deťmi. V každej triede máme hračky uložené podľa záujmových centier. V rodinnom centre je kuchynka, bábiky, kočíky, kostými a iné, v stavebnicovom centre je lego, autíčka, drevené kolajnice s vláčikmi, autodráhy a rôzne skladačky, vo výtvarnom centre majú deti papier, ceruzky, štetce, vodovky, farebný papier, detské nožnice, lepidlo, plastelínu a iné. V literárnom centre máme detské knižky, ktoré si deti radi prezerajú alebo čítajú s pani učiteľkou na detskej sedačke. Deti majú v triede aj hudobné nástroje a spoločne si spievajú a hrajú.
Do 8:30 hod sa deti rozdelia do svojich tried a v každej triede si deti zacvičia a zaspievajú. Po hygiene, spapaní desiaty a opätovnej hygiene si deti s pani učiteľkou posadajú do kruhu, postupne si každé dieťa vyberie zo stredu kruhu Smejka, Zúrivčeka alebo Plačka a rozprávajú sa o svojich pocitoch a zážitkoch.
Zaspievajú si, zatancujú a podľa aktuálnej témy si niečo vytvoria, či už maľujú, kreslia, lepia, strihajú, modelujú a  pritom sa zážitkovou formou naučia opäť niečo nové. Učebné osnovy na celý rok odprezentujeme rodičom na rodičovskom združení v septembri. Edukačný plán na danú tému sa tvorí dopredu a pani učiteľky sa už týždeň vopred pripravujú na výchovno-vzdelávaciu činnosť a podľa aktuálnej témy spolu s deťmi niečo pekné vytvoria, dajú na výstavku a poobede ukážu rodičom. Výsledkom dobrej edukačnej aktivity nemusí byť prácička, často využívame pri edukačných aktivitách rôzne pomôcky či hračky. Plány pre každú triedu nájdete na nástenke pri triede. V plánoch sú poznačené aj aktivity ako zdravé nôžky, minigym, gymnasticko-pohybová príprava, logopédia, predškolská príprava ako aj poobedné krúžky. 
Čas vonku trávia deti prevažne na našej záhradke, kde je pieskovisko, preliezky, šmýklavky, trampolína, hojdačky, autíčka, lopty a iné, alebo sa hrajú na našom dopravnom ihrisku s cestou, chodníkmi, prechodom pre chodcov, kruhovým objazdom, koľajnicami a rozličnými skákalkami. Počas dopravnej výchovy dávame na dopravné ihrisko aj dopravné značky a semafór. Tento veľký priestor využívame aj na rôzne hry, ktoré sa s deťmi hrávame, alebo ideme na prechádzky po okolí, napríklad pozrieť snežienky, zbierať medvedí cesnak, gaštany a spoznávať prírodu v blízkom lesoparku, či pri Malom Draždiaku, v zime staviame snehuliakov. Využívame aj veľkú trávnatú plochu za ZŠ Dudova či už na Šarkaniádu, zber lúčnych kvetov alebo voľnú hru. Mimo našej záhrady a dopravného ihriska chodíme vždy v reflexných vestách.
Keď ideme s deťmi na výlet do vzdialenejšej lokality, využívame vždy autobus s bezpečnostnými pásmi pre deti. 
Pred obedom sa deti prezujú, spotené oblečenie prezlečieme. Deti si umyjú ruky a cestou na obed sa pristavíme pri jedálničku a prečítame deťom, čo bude dobré na obed. Ideme do jedálne, kde pani kuchárky pekne pozdravíme a sadneme si na naše stoly a stoličky. Pani učiteľky nám naberú polievku a donesú aj hlavné jedlo a pitie. Vedieme deti k tomu, aby všetko, čo pani kuchárky pripravia ochutnali a spapali aspoň toľko, aby im nebolo od hladu zle. Deti k jedlu nenútime, ale ich motivujeme. Strava je veľmi chutná, pestrá a bohatá na ovocie a zeleninu. Deťom šaláty dávame automaticky a aj deti, ktoré zeleninu a rôzne iné potraviny doteraz nejedli najprv len ochutnajú a postupne jedlu prídu na chuť. Po jedle si deti umyjú tváričku, ruky aj zúbky, prezlečú sa do pyžamka a ľahnú si do svojej škôlkárskej postieľky. Pani učiteľka deťom prečíta knižku, pustí relaxačnú hudbu alebo obľúbenú rozprávku. Deťom, ktoré dlho zaspávajú sa venuje pani učiteľka individuálne, pohladká ich po chrbátiku, po vláskoch a pomáha im zaspať.
Predškoláci, ktorí už poobede nespia, majú po obede predškolskú prípravu a potom oddych. Neprezliekajú sa do pyžamka, chvíľu ležia na postieľkach s vankúšikom a dekou a oddychujú pri počúvaní rozprávok, ktoré im číta pani učiteľka. Počas predškolskej prípravy sa deti hravou formou použitím rôznych výchovných metód naučia opäť niečo nové. V našej škôlke prebieha predškolská príprava na nadštandardnej úrovni, jej cieľom je pripraviť dieťa na vstup do školy. Okrem iného zahŕňa nasledovné metodiky:

1. Tréning fonematického uvedomenia podľa D. B. Eľkonina,
2. Metodika rozvíjania a korekcie pozornosti "Škola pozornosti" a
3. Rozvíjanie grafomotorických zručností a senzomotorických schopností "Kreslím kolo guľaté".
4. Hejného metóda výučby matematiky 

Využívame aj našu interaktívnu tabuľu a interaktívny program predškolskej prípravy od firmy Stiefel. Máme rôzne CD aj pre mladšie deti, takže interaktívnu tabuľu používajú všetky deti v škôlke.

Po prebudení, oblečení a osobnej hygiene deti spapajú olovrant a ovocie, opäť sa umyjú a buď idú von alebo majú rôznorodé krúžky, ktoré si vedie každá pani učiteľka a náročnosť prispôsobuje veku detí.
Po krúžkovej činnosti idú deti von a hrajú sa a zabávajú až kým si po nich prídu rodičia. V našej záhrade sme si urobili biopolíčko, kde si každé dieťa zasadilo rastlinku a teraz sa o ňu spoločne staráme. Máme tam aj chodníček na Zdravé nôžky, ktoré využívame v lete. Na záhrade máme aj stolíky, stoličky, papiere a ceruzky pre deti, ktoré si chcú kresliť alebo vyrobiť z papiera lietadielko.

ONLINE škôlka KRTKO

Počas prvej vlny covid, keď sme mali zatvorené sme hneď nabehli na ONLINE prostredie. Poviete si, čo sa dá robiť so škôlkármi online? Naše skúsenosti hovoria, že veľmi veľa. Deťom sa veľmi páčilo a chválili si aj rodičia. Počas druhej vlny covid sme mali otvorené ale viaceré deti zostali doma, preto sme popri prevádzke škôlky mali aj online škôlku.
Cieľom online škôlky je, aby sa deti zabavili a napredovali a mali kvalitnú predškolskú pripravu, ktorú potrebujú pred nástupom do školy. Pomáha to aj pracovne vyťaženým rodičom, aby nemuseli tráviť čas hľadaním vhodných materiálov na internete, nevediac čo presne vyžaduje ŠVP, aké sú výchovné štandardy, ktoré treba rozvíjať u detí, všestrannosť ako aj vhodné množstvo a náročnosť. Ideme aj naďalej podľa Štátneho vzdelávacieho programu, s deťmi sme v kontakte prostredníctvom každodenných FB príspevkov alebo mailom s aktivitami na tému týždňa, stretávame sa s deťmi aj na videokonferenciách v našich ZOOM triedach, nahrávame pre deti aj rôzne videá, napr. rozprávky, pokusy a edukačné činnosti a do programu ONLINE škôlky KRTKO zapájame aj našu logopedičku, fyzioterapeutku, divadielko Makile, pani zubárku a detskú psychologičku. 
Reakcia detí a rodičov je úžasná a utvrdzuje nás v tom, že robíme správnu vec.


ČLÁNKY:
 1. Prečo francúzske deti jedia všetko a tie vaše majú akurát so všetkým problémy? Čítať viac ...
 2. 5 dôvodov, prečo by ste mali s deťmi variť. Čítať viac ...
 3. Výber hračky, s ktorou sa vaše deti hrajú, predurčuje ich budúcu kariéru. Čítať viac ...
 4. Dokážete svoje deti naozaj počúvať? Čítať viac ...
 5. Inšpirujte sa, ako u detí rozvíjať empatiu. Čítať viac ...
 6. Slová, ktoré občas potrebuje počuť každá mama. Čítať viac ...

 

Filip v krajine zdravia

Tento detský vzdelávací projekt prináša zdravie všetkým deťom. Na Slovensko prichádza bábka Filip, ktorý za pomoci uja doktora i dobrých priateľov objavil Krajinu zdravia.

Cvičenie Zdravé nôžky

Celoročné fyzioterapeutické cvičenie „Zdravé nôžky“ podporuje správne držanie tela, je prevenciou a liečbou plochých nôh. Lepšia je prevencia ako liečba dôsledkov
miesto

Naša filozofia

"Zdravie nie je všetkým, ale bez zdravia je všetko ničím.“     Arthur Schopenhauer
Zdravý životný štýl, vzdelanie, zážitky, zábava a individuálny prístup.
Do našej škôlky sa chodí s úsmevom, pretože Vaše deti sú aj naše.